Giai đoạn ủ bệnh lậu là bao lâu? Lậu truyền nhiễm qua đường nào?

Giai ?o?n ? b?nh l?u ???c tính t?m n?u nh? b?nh nhân ti?p xúc ??i v?i virus l?u cho quay l?i n?u nh? m?t s? hi?n t??ng bi?u hi?n ra phía ngoài. Khi xu?t phát lây nhi?m b?nh l?u, m?t s? vi khu?n b?nh l?u ti?n tri?n c?c k? s?m. Theo ??y, th?i ?i?m ? b?nh lý c?ng r?t là s?m, kho?ng vòng 3-5 hôm cùng ch?m ??c bi?t là 2-10 hôm.

Bên c?nh ?ó, th?i gian ? b?nh s?m hay ch?m còn c?n c? ?i t?i s?c kh?e c?a ng??i có b?nh cùng v?i c?p ?? m?nh – kém c?a vi rút. N?u c? th? b?n có h? mi?n d?ch kém, s?c ?? kháng y?u thì giai ?o?n ? b?nh lý s? ng?n h?n cùng Ng??c l?i.

T?i th?i gian ? b?nh lý, nhi?m trùng có th? t?n công quay tr? l?i m?t vài b? ph?n khác ví d? l? sáo, c? t? cung, tr?c tràng cùng cu?ng h?ng. B?i v?y ph?i bi?t tri?u ch?ng b?nh l?u

Tri?u ch?ng t?i th?i gian ? l?u

L?u t?i phái n? th?i gian ??u

N? gi?i ? th?i gian ? b?nh l?u vô cùng khó kh?n phát hi?n, là do vài hi?n t??ng c?a b?nh lý không rõ ràng nh? ? nam. N?u có tri?u ch?ng, h? th??ng c?m th?y ti?u nóng rát, ?i ti?u bu?t cùng v?i n?ng n?c ?i kèm.

B?nh l?u là b?nh lây lan b?ng con ???ng tình d?c ph? bi?n th? hai trên ph? n? (sau chlamydia). S? nhi?u thai ph? ch?a có tri?u ch?ng rõ cùng có nguy c? b? m?c truy?n b?nh d? dàng mà không bi?t. Sau 1 l?n s? ??i v?i 1 c? th? nam gi?i m?c nhi?m b?nh, ng??i ph? n? có 50% kh? n?ng b? m?c lây lan b?nh.

L?u trên nam th?i k? ??u

B?nh l?u ph? bi?n ??i v?i ch? em h?n nam gi?i. C? 10% ?àn ông b? m?c l?u không ph?i có tri?u ch?ng nào. Nguy c? vi rút d??i ?ây n?u sinh ho?t tình d?c v?i 1 thai ph? b? truy?n b?nh là c? 20% ??i v?i phái nam.

Bi?u hi?n b?nh l?u ? ?àn ông phân làm hai giai ?o?n:

  • Th?i k? c?p tính

Ng??i mang b?nh có kh? n?ng c?m th?y t??ng ??i ng?a, n?ng n?c trên con ???ng ti?u, d??i ?ây nh?ng gi? thì bài ti?t xu?t ch?t d?ch trong, v? sau chuy?n d?n sang ??c sau ??y thành m? có màu vàng ??c. Khi ?i gi?i, ng??i mang b?nh c?m th?y ti?u g?t, ?i ti?u bu?t, ?au bu?t, ?au, m? ra hôm càng h?u nh?, khi n?ng n? h?n có th? ti?u ra máu. T?i th?i k? này, ng??i m?c b?nh có th? m?c s?t nh?, m?t m?i cùng v?i ?au nh?c.

  • Giai ?o?n mãn tính

N?u nh? ch? nên ch?a b?nh ho?c ch?a tr? không k?t qu? trên th?i ?i?m giai ?o?n ??u, b?nh l?u trên anh em s? chuy?n sang giai ?o?n mãn tính. T?i th?i gian này, các d?u hi?u trên có kh? n?ng m?t d?n, ch? còn l?i là ti?u ra gi?t ??c t?i sáng s?m, cùng t?ng cao lúc ng??i có b?nh làm vi?c tr?m tr?ng, th?c khuya ho?c dùng r??u bia. Anh em b? l?u m?n tính có th? có th? th?y h? l?y vô sinh nhi?u h?n.

Tin liên quan: xet nghiem benh lau o dau

L?u lây truy?n b?ng ???ng nào?

Truy?n nhi?m b?ng con ???ng tình d?c

?ây là con ???ng ph?n l?n c?a lây lan b?nh l?u. Nó có kh? n?ng lây nhi?m b?ng sinh ho?t tình d?c d??ng v?t- âm h? (gây l?u trên sinh d?c), hay d??ng v?t- h?u môn tr?c tràng (l?u t?i h?u môn), sinh d?c- mi?ng (l?u ? ???ng mi?ng h?ng).

Lan truy?n c? d?ng c? thi?t b? khám c?n th?n b?nh có virus l?u

Tr??ng h?p này ch? chi?m t? l? không to, nh?ng v?n s? x?y ra. D?ng c? khám k? l??ng b?nh không ??m b?o, có dính m? vòng kín c?a b?nh nhân l?u ch?a ???c gi?i quy?t ti?t trùng, mà còn dùng nh?m th?m khám giúp b?nh nhân khác, vô tình lây viêm nhi?m b?nh l?u giúp ng??i m?c b?nh ??y.

Truy?n kho?ng m? sang con

B?nh l?u ? phái y?u không giai ?o?n ??u r?m r? ?ó là ? phái nam c?n ph?i ?ôi khi l?u t?i phái y?u không nên nhìn th?y và ?i?u tr? ?úng th?i ?i?m, khi ch? em ph? n? mang con cùng có con thông qua âm ??o thì nhi?m trùng l?u t?m b? ph?n kín c?a m? có kh? n?ng lây nhi?m sang con. ??c tr?ng ??c bi?t là b?nh l?u t?i m?t c?a tr? s? sinh. Là lúc ??a tr? ?? ra có ??y m? t?i m?t (viêm k?t m?c m?t t?i vì l?u)

Áp d?ng chung kh?n t?m r?a, ?? áp d?ng

S? d?ng chung kh?n t?m r?a, ?? lót, qu?n áo s? d?ng có d?ch bài ti?t c?a ng??i có b?nh c?ng làm ra s? truy?n nhi?m trùng l?u.

B?nh l?u th??ng xuyên có tri?u ch?ng c?c k? chi ti?t trên anh em song l?i hi?n t??ng kín ?áo ? n? gi?i ph?i c?p lúc không d? dàng ???c nh?n th?y và ch?a b?nh, không khó truy?n giúp ng??i khác th??ng.

Ngoài d?u hi?u b?nh l?u c?p tính ? kín (t?ng toát d?ch l? ti?u, "cô bé", viêm ni?u ??o giai ?o?n ??u, trên phái n? có ?au ??n b?ng ? và ch?y khí h?). L?u còn có m?t vài bi?u hi?n b?t bình th??ng bên ngoài nh?y c?m (ph? thu?c qua ???ng lây nhi?m nhi?m) nh?: b?nh l?u m?t t?i tr? s? sinh, viêm h?ng b?i vì b?nh l?u, nhi?m trùng h?u môn tr?c tràng vì l?u, nhi?m trùng huy?t vì b?nh l?u, viêm kh?p do b?nh l?u, viêm nhi?m quanh gan (h?i ch?ng fitz-hugh-curtis), nhi?m trùng n?i tâm m?c b?i b?nh l?u.

Tóm l?i b?nh l?u lan b?ng ???ng gì? B?nh l?u có nguy c? lây qua ho?t ??ng tình d?c và b?t k? hành vi nào có ti?p xúc ??i v?i d?ch ti?t c?a ng??i b?nh l?u. V?y nên vi?c khám b?nh l?u ? ?âu r?t quan tr?ng vì b?nh l?u lúc không nên ch?a b?nh ?úng và ?úng th?i ?i?m có th? làm ra r?t nhi?u h?u qu? không t?t ??c bi?t là viêm ti?u khung, n?ng n? h?n là virus huy?t.

Quan h? tình d?c b?o ??m, không s? d?ng chung ?? áp d?ng v?i c? th? khác nh?m phòng ng?a lây truy?n b?nh l?u. N?u nh? b?n có b?t kì d?u hi?u nào c?a b?nh l?u, hãy tr? l?i t?c thì ??a ch? y t? tin c?y ?? ???c th?m khám cùng v?i ?i?u tr? ?úng lúc, ng?n ch?n h? qu? nghiêm tr?ng cho ng??i.

Kh? n?ng b? c?n b?nh l?u?

B?nh l?u r?t r?ng rãi cùng th??ng xuyên tác ??ng ??n phái nam ?a ph?n h?n n? gi?i. Song, không ph?n ?ông c? th? nhìn ra r?ng h? m?c b?nh l?u vì b?nh lý hi?m n?u nh? có tri?u ch?ng. B?nh này r?ng rãi ? vài ng??i th??ng xuyên ho?c quan h? tình d?c, nh?ng b?nh lý c?ng có th? tác ??ng ??n c?a quý.

B?n có th? ki?m soát b?nh này qua cách ki?m ch? thi?u vài y?u t? kh? n?ng. Hãy tham kh?o chuyên gia ?? n?m rõ thông tin rõ r?t.

Vài y?u t? nào d?n ??n t?ng nguy c? m?c b?nh lý l?u?

Có h?u h?t y?u t? kh? n?ng gây b?nh l?u nh?ng y?u t? c?n thi?t nh?t ch? y?u là sinh ho?t tình d?c không b?o ??m. Vài yêu t? kh? n?ng khi?n cho b?nh lan truy?n nhanh:

  • Ho?t ??ng tình d?c
  • Có b?n gái m?i
  • Có ?a ph?n b?n tình
  • T?ng ???c ph?ng ?oán m?c b?nh l?u
  • B? m?c vài b?nh lý l?y lây nhi?m tình d?c l?.

Liên h? phòng khám Hà N?i ch?a b?nh xã h?i.