Phòng Khám Phá Thai An toàn

Phòng Khám Phá Thai An Toàn

Phòng khám phá thai an toàn ? Hà N?i là ??a ch? phá thai b?ng thu?c, hút thai an toàn không ?au có uy tín và ??m b?o an toàn nh?t cho s?c kh?e sinh s?n sau này.

T?i phòng khám không nh?ng có th? th?c hi?n phá thai b?ng thu?c an toàn, mà còn có th? th?c hi?n các ph??ng pháp phá thai an toàn khác nh? n?o hút thai an toàn và phá thai an toàn không ?au b?ng ?ng hút siêu d?n tr?c quan.

Phòng khám ?ã th?c hi?n phá thai an toàn thành công, b?o v? s?c kh?e sinh s?n cho r?t nhi?u tr??ng h?p thai ph? mang thai ngoài ý mu?n, thai ngoài t? cung, thai l?u.

Phòng khám phá thai an toàn

Phòng khám phá thai an toàn ? Hà N?i uy tín b?i phòng khám ?áp ?ng ???c ??y ?? các tiêu chí c?a 1 phòng khám ch?t l??ng là trình ?? bác s?, thái ?? ch?m sóc, d?ch v?, trang thi?t b? máy móc, c? s? v?t ch?t, chi phí phá thai và gi?y phép ho?t ??ng. C? th?:

Trình ?? bác s?

Phòng khám r?t t? hào vì phòng khám có ??i ng? y bác s? ?ã ???c ?ào t?o chuyên sâu và t?t c? ??u có nhi?u kinh nghi?m trong b?nh ph? khoa nói chung và phá thai nói riêng.

Ch? em hoàn toàn yên tâm không ph?i lo l?ng g?p ph?i các bi?n ch?ng nguy hi?m nh? th?ng t? cung, dính bu?ng t? cung, rách c? t? cung…
?ây là nh?ng bi?n ch?ng r?t nguy hi?m vì chúng có th? t??c ?i v?nh vi?n quy?n làm m? c?a ch? em do ?ó trình ?? bác s? chuyên môn là y?u t? quan tr?ng hàng ??u khi phá thai mà ch? em c?n ph?i l?u ý.

Trang thi?t b? d?ng c?

Trang thi?t b? d?ng c? t?i phòng khám ??u là các trang thi?t b? hi?n ??i ???c nh?p kh?u t? các qu?c gia phát tri?n nh? M?, ??c, Hàn Qu?c…

Trang thi?t b? d?ng c? c?ng là y?u t? r?t quan tr?ng vì chúng ?nh h??ng ??n quá trình th?c hi?n phá thai.

Trang thi?t b? máy móc hi?n ??i s? mang ??n các k?t qu? siêu âm, xét nghi?m chính xác. T? ?ó bác s? s? bi?t chính xác ???c ?? tu?i thai nhi, tình tr?ng s?c kh?e thai ph?.

D?a vào k?t qu? này các bác s? m?i có th? ??a ra ph??ng pháp phá thai phù h?p, an toàn và hi?u qu? nh?t.

Nh?ng trang thi?t b? hi?n ??i c?ng giúp x? lý t?t nh?t các tình tr?ng b?t th??ng không may x?y ra khi th?c hi?n. Góp ph?n ??m b?o t?t nh?t cho s?c kh?e ng??i ph? n?.

Phòng khám c?ng ?ã ??a các k? thu?t phá thai không ?au, k? thu?t phá thai an toàn vào áp d?ng nh?m giúp ch? em h?n ch? ???c t?i ?a các b?nh ph? khoa, các th??ng t?n trong quá trình phá thai ??ng th?i b?o v? an toàn tuy?t ??i s?c kh?e sinh s?n sau này cho ch? em.

C? s? v?t ch?t

Phòng khám ???c thi?t k? hi?n ??i v?i ??y ?? các phòng ban nh? phòng ti?p ?ón ng??i b?nh, phòng siêu âm, phòng xét nghi?m, phòng ti?u ph?u, phòng ngh? ng?i…

Không gian phòng khám thoáng mát, r?ng rãi, s?ch s? (t?t c? ??u ?ã ???c vô trùng c?n th?n) qua ?ó ch? em c?m th?y tho?i mái, yên tâm h?n.

C?m giác thân thi?n s? giúp ch? em có tâm lý t?t nh?t và ??a ra nh?ng quy?t ??nh ?úng ??n cho thai nhi.

T?a l?c ngay trên con ???ng trung tâm c?a thành ph?, ??a ch? s? 11 Thái Hà – ??ng ?a – Hà N?i còn giúp ng??i b?nh ti?t ki?m ???c th?i gian, công s?c vì không ph?i m?t nhi?u th?i gian ?? tìm ki?m.

Thái ?? ph?c v?

?ây c?ng là 1 y?u t? ?? ch? em ?ánh giá 1 phòng khám ph? khoa uy tín ch?t l??ng.

??n v?i phòng khám ch? em hoàn toàn c?m th?y yên tâm, tho?i mái vì t?i ?ây không h? t?n t?i kho?ng cách gi?a ng??i b?nh và bác s?.

Khi ??n phòng khám ch? em s? ???c h??ng d?n t?n tình và ch?m sóc r?t c?n th?n. T? v?n ??y ?? nh?ng thông tin c?n thi?t nh?t cho b?nh nhân ???c bi?t.

Chi phí phá thai

?ây c?ng là ?i?u mà nhi?u ch? em s? lo l?ng. Nh? chúng ta bi?t h?u nh? các ca phá thai là do mang thai ngoài ý mu?n và ph?n l?n th??ng g?p khó kh?n v? m?t tài chính.

Chi phí phá thai t?i phòng khám ???c công khai minh b?ch theo quy ??nh c?a b? y t?.

T?t c? chi phí t?i phòng khám ??u ???c niêm y?t rõ ràng, công khai do ?ó ch? em hoàn toàn có th? tham kh?o và sau ?ó m?i ???c ra quy?t ??nh.

Phòng khám ?a khoa ?ã ???c c?p gi?y phép ho?t ??ng.

??a ch? phá thai an toàn ? Hà N?i

??a ch? phá thai an toàn ? Hà N?i là v?n ?? ?ang nh?n ???c s? quan tâm c?a r?t nhi?u ng??i, khi mà t? l? phá thai b?ng thu?c ngày càng t?ng ? các thành ph? l?n, nh?t là Hà N?i, do l?i s?ng c?a gi?i tr? ngày càng thoáng.

Kéo theo ?ó là s? ra ??i c?a r?t nhi?u lo?i thu?c phá thai và ??a ch? phá thai b?ng thu?c, nh?ng không ph?i lo?i thu?c và c? s? nào c?ng có ch?t l??ng t?t, nên ?ã gây ra nh?ng khó kh?n trong vi?c l?a ch?n ??a ?i?m phá thai b?ng thu?c an toàn cho ph? n? mu?n phá thai ngoài ý mu?n.

 • C? th? là phá thai b?ng thu?c ch? mang l?i an toàn khi mà thai nhi không quá 7 tu?n tu?i, thai ?ã n?m bên trong t? cung và thai ph? không quá 35 tu?i, không b? m?c các b?nh lý v? máu, t?nh m?ch…
 • N?u tùy ti?n t? ý phá thai b?ng thu?c ho?c phá thai t?i nh?ng ??a ch? chui ch? em có th? ph?i ??i m?t v?i các r?i ro nh? b?ng huy?t, sót nhau, sót thai…

Hi?n nay, phòng khám ?a khoa Thái Hà là m?t ??a ch? phá thai b?ng thu?c an toàn ? Hà N?i. Cung c?p và ?áp ?ng ??y ?? các tiêu chu?n v? phá thai hi?n nay. Phòng khám s? d?ng nh?ng trang thi?t b? hi?n ??i, bác s? có trình ?? chuyên môn cao, kinh nghi?m lâu n?m, s? d?ng cách phá thai an toàn, môi tr??ng phòng ti?u ph?u vô trùng, s?ch s?...

Review phòng khám ?a khoa Thái Hà

V? m?t pháp lý

 • Phòng khám ???c c?p phép ho?t ??ng.
 • Th?i gian ho?t ??ng trên 2 n?m
 • Các bác s?, chuyên gia ??u ???c c?p gi?y phép hành ngh?, kinh nghi?m chuyên môn cao, trình ?? ??i h?c và sau ??i h?c.
 • Các bác s? có thâm niên khám ch?a và ?i?u tr? cho r?t nhi?u b?nh nhân v? h?u h?t các b?nh trong ?ó ??c bi?t là các b?nh liên quan ??n ph? khoa.

Trình ?? chuyên môn

 • Phòng khám có bác s?, chuyên gia, y tá chuyên nghi?p, dày d?n kinh nghi?m, ???c ?ào t?o bài b?n v? s?n ph? khoa.
 • Các bác s? và chuyên gia th??ng xuyên tham gia các khóa h?c nâng cao chuyên môn và áp d?ng công ngh? m?i trong y khoa.
 • ??i ng? nhân viên y tá n?m rõ các ph??ng pháp nh?m h? tr? t?t nh?t trong quá trình phá thai và ph?c h?i ?? b?o v? t? cung, ??m b?o kh? n?ng sinh s?n v? sau.

Tiêu chu?n v? ?i?u ki?n k? thu?t

 • Trang b? ??y ?? nh? phòng th? thu?t, các lo?i máy móc hi?n ??i (máy ?o m?ch, máy siêu âm, máy ch?p X-quang) và các ?i?u ki?n c?n thi?t khác ?? ph?c v?.
 • Phòng khám chuyên áp d?ng các k? thu?t hi?n ??i nh?t th? gi?i nh?m ??m b?o s?c kh?e sinh s?n cho các ch? em sau khi th?c hi?n th? thu?t.
 • Môi tr??ng th?c hi?n ??m b?o v? sinh vô trùng tuy?t ??i, các thi?t b? y t? vô khu?n, ??m b?o an toàn và h?n ch? t?i ?a nh?ng b?nh viên nhi?m, nhi?m trùng ph? khoa.
 • Gi? ???c s? riêng t? cho b?nh nhân khi ??n khám.

Tiêu chu?n v? ??o ??c ngh? nghi?p

 • Khi th?c hi?n ch?m sóc s?c kh?e nói chung và vi?c phá thai nói riêng, ch? em không ph?i quá lo l?ng v? chi phí phá thai.
 • Các kho?n chi phí luôn ???c công khai minh b?ch và theo quy chu?n c?a b? y t?, ch? khác nhau tùy theo s?c kh?e thai ph? và cách th?c phá thai phù h?p ???c l?a ch?n.
 • ??m b?o môi tr??ng yên t?nh, s?ch s?, không b? gò bó giúp cho ch? em tho?i mái, b?t c?ng th?ng v? m?t tâm lý c?ng nh? c?m th?y thân thi?n giúp cho vi?c ??a ra quy?t ??nh ?úng ??n h?n.
 • Quy trình làm vi?c ? phòng khám r?t chuyên nghi?p và khoa h?c, không c?n ph?i ??i lâu, m?i th? t?c ???c th?c hi?n r?t nhanh chóng.
 • T? v?n và chia s? v?i ch? em tình hình hi?n t?i tr??c khi ??a ra quy?t ??nh b? thai. Khám s?c kh?e t?ng th? và ki?m tra chính xác ?? tu?i thai nhi.
 • T? v?n cách phá thai phù h?p nh?t n?u b?t ??c d? ph?i b? thai.
 • Thông tin cá nhân c?a ch? em ???c hoàn toàn b?o m?t tuy?t ??i.

Phòng khám làm vi?c t?t c? các ngày trong tu?n ?? ??m b?o ch? em có th? ch? ??ng thu x?p th?i gian thích h?p nh?t.

Ch? em luôn nh?n ???c h? tr? v? vi?c ch?m sóc s?c kh?e ?? nh?m ph?c h?i nhanh chóng, nâng cao th? tr?ng, ??m b?o s?c kh?e sinh s?n sau này.

Nhi?u ch? em mang thai ngoài t? cung, thai l?u t?ng ??n ?ây ?? phá thai ?ã r?t hài lòng và tin c?y v? ch?t l??ng phòng khám cùng d?ch v? cung c?p t?i ?ây:

"Ch? Tr?nh Th? T (Hà ?ông, Hà N?i) chia s?: “Mình ?ã có 1 bé gái, mình b? v? k? ho?ch khi bé ??u m?i ???c g?n 2 tu?i bu?c mình ph?i ?i phá thai. Qua b?n bè và ??ng nghi?p gi?i thi?u mình tìm ??n phòng khám s? 11 Thái Hà, Hà N?i.

T?i ?ây, sau khi ???c ki?m tra s?c kh?e và siêu âm xác ??nh tu?i thai (thai nhi 6 tu?n tu?i), các bác s? c?a phòng khám ?ã cho mình dùng thu?c phá thai.

Trong vòng 4 gi? ??u khi mình m?i dùng viên thu?c th? 2, mình ???c gi? l?i phòng khám, có m?t cô y tá tr?c riêng cho mình ?? theo dõi nh?ng di?n bi?n khi phá thai. Sau 4 gi?, m?i tri?u ch?ng ??u ??m b?o thì mình ???c cho v? nhà.

2 tu?n sau mình t?i khám l?i thì thai nhi ?ã ???c lo?i b? hoàn toàn. Mình r?t hài lòng v?i cách th?c và thái ?? làm vi?c c?a phòng khám. Và gi? n?u ai h?i mình v? ??a ch? phá thai an toàn ? Hà N?i thì câu tr? l?i c?a mình ch?c ch?n là phòng khám Thái Hà.”

Các bác s? c?a phòng khám hi?u r?ng dù v?i hoàn c?nh nào thì vi?c quy?t ??nh lo?i b? thai nhi c?ng là m?t s? cân nh?c r?t k? l??ng. B?i nó không ch? liên quan t?i tính m?ng m?t sinh linh ch?a ra ??i mà còn là s?c kh?e c?a thai ph? trong và sau khi phá thai.

Phòng khám luôn c? g?ng là ng??i b?n s? chia nh?ng tâm s? ?ó và ??m b?o mang ??n cho các b?n nh?ng d?ch v? t?t nh?t.

PHÒNG KHÁM PH? KHOA THÁI HÀ
??a ch?: S? 11 Thái Hà, ??ng ?a, Hà N?i
T?ng ?ài t? v?n s?c kh?e ph? n? mi?n phí: 0365115116 ho?c Click Chat Online T? V?n Mi?n Phí.

t? v?n zalo

t? v?n mi?n phí